Thierry Henry หลังจากเริ่มต้นเรื่องยุ่งยากเขาได้สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองว่าอาจเป็น Greate …

Thierry Henry หลังจากเริ่มต้นที่ยากลำบากเขาได้สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองว่าอาจเป็นการนำเข้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของพรีเมียร์ลีก

Source by dillmaddox